Skip to main content
search

Resko, 16 września 2022 r.

 

INFORMACJA

DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz na podstawie Zarządzenia Nr 605/2022 Burmistrza Reska w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Resku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Resko i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Gmina Resko złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała wnioskowanych środków, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych w Resku

Agnieszka Kardasz

Close Menu
Skip to content