Skip to main content
search

Centrum Usług Społecznych w Resku ogłasza wstępny nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Kartę zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 16.00

Sposób składania dokumentów:

  •     w Biurze Obsługi Mieszkańca Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9;
  •     listownie na ww. adres;
  •     drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@cus.resko.pl

 

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udzielają: Doradca ds. osób z niepełnosprawnościami- Paweł Bajowski, 91 39 51 396, p.bajowski@cus.resko.pl oraz koordynator IPUS- Elżbieta Lipkowicz, tel. 537 836 506, e.lipkowicz@cus.resko.pl

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Resko.

 

Close Menu
Skip to content