Skip to main content

Co to jest mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla

 • osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 • osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
 • osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, nie wymagających zapewnienia usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki.

 

Zasady funkcjonowania mieszkania chronionego

Mieszkanie chronione funkcjonuje na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie mieszkań chronionych,

 3. Uchwały Nr XXVIII/253/22 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

1) korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz jego wyposażenia,

2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych m. in z kuchni i łazienki,

3) pomoc pracownika socjalnego Centrum Usług Społecznych w Resku oraz innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów,

4) korzystanie z innych form wsparcia oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Resku przede wszystkim w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych oraz nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie podstawowych umiejętności społecznych i samodzielności życiowej.

Jak zostać mieszkańcem mieszkania chronionego

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym:

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym składa wniosek o udzielenie ww. wsparcia wg określonego wzoru.

 2. Okres na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie.

 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie decyzji

 4. Decyzja kierująca na pobyt w mieszkaniu chronionym określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 5. Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym CUS, a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

 6. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Resku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Relacja z otwarcia mieszkania chronionego w Łabuniu Wielkim

Mieszkanki mieszkania chronionego- Beata i Mirka

Integracyjny Piknik senioralny - Powitanie lata, czerwiec 2022 r.

III Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych, sierpień 2022 r.

Integracyjny Piknik senioralny - Pieczenie ziemniaka, wrzesień 2022 r.

Budowa ogrodzenia przy mieszkaniu chronionym

Close Menu
Skip to content