Skip to main content
search

Co to jest mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla

 • osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 • osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
 • osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, nie wymagających zapewnienia usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki.

 

Zasady funkcjonowania mieszkania chronionego

Mieszkanie chronione funkcjonuje na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie mieszkań chronionych,

 3. Uchwały Nr XXVIII/253/22 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

1) korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz jego wyposażenia,

2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych m. in z kuchni i łazienki,

3) pomoc pracownika socjalnego Centrum Usług Społecznych w Resku oraz innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów,

4) korzystanie z innych form wsparcia oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Resku przede wszystkim w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych oraz nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie podstawowych umiejętności społecznych i samodzielności życiowej.

Jak zostać mieszkańcem mieszkania chronionego

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym:

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym składa wniosek o udzielenie ww. wsparcia wg określonego wzoru.

 2. Okres na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie.

 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie decyzji

 4. Decyzja kierująca na pobyt w mieszkaniu chronionym określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 5. Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym CUS, a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

 6. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Resku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Relacja z otwarcia mieszkania chronionego w Łabuniu Wielkim

Mieszkanki mieszkania chronionego- Beata i Mirka

Integracyjny Piknik senioralny - Powitanie lata, czerwiec 2022 r.

III Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych, sierpień 2022 r.

Integracyjny Piknik senioralny - Pieczenie ziemniaka, wrzesień 2022 r.

Budowa ogrodzenia przy mieszkaniu chronionym

Zagospodarowano zielony teren rekreacyjny przy mieszkaniu chronionym

Członkowie Klubu Wolontariusza oraz uczestnicy i uczestniczki Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” przygotowali mieszkankom mieszkania chronionego Beacie i Mirce zielony teren rekreacyjny. 
Close Menu
Skip to content