Skip to main content
search

Informacja w sprawie terminów składania wniosków na Stypendia Szkolne!

Centrum Usług Społecznych w Resku informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 1  do 15 września 2022 r.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela Małgorzata Kowalczyk-Kała-inspektor ds. organizacyjnych i obsługi mieszkańca
e-mail: sekretariat@cus.resko.pl, tel. 537 837 839

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Resko, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie  do dnia 15 września danego roku szkolnego w Biurze Obsługi Mieszkańca Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Monte Cassino 10 I piętro pok. 102.

Biuro Obsługi Mieszkańca jest czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, – 7.15 -15.15; środy- 7.15-17.15; piątki-  7.15- 13.15

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Centrum Usług Społecznych
    w Resku.
  2. Dołączenie do wniosku zaświadczenia/oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
  3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
  4. Zamieszkanie na terenie Gminy Resko.
  5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  6. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego, tj. 600,00 zł.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego- klikij i pobierz
Close Menu
Skip to content