Skip to main content
search

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1; dalej RODO jako informuję że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Resku Adres: Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko, reprezentowany przez Dyrektora CUS.
  2. CUS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest dr Bartosz Mendyk można się z nim skontaktować poprzez e-mail: iod@drmendyk.pl lub korespondencyjnie: (na adres administratora).
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Centrum Usług Społecznych w Resku, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  10. Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania, prawach realizacji związanymi z  oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

Close Menu
Skip to content