Skip to main content
search

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorska Karta Rodziny umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia
w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny można składać w Centrum Usług Społecznych w Resku. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Ochlik tel. 91 39 51 369 lub 537 835 210.

 

Regulamin Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty.
W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Wykaz ulg

Do pobrania katalog ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny: Katalog Ulg
Źrodło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie http://rodzina.wzp.pl/zkr/
Close Menu
Skip to content