Skip to main content
search

Osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem mogą zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Resku i złożyć podanie o pomoc w formie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE?

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny
oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

 

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

 

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIA

Składka na ubezpieczenie nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku:

  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
  • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn
Close Menu
Skip to content