Skip to main content
search

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Opiekun prawny małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

Wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa o pomocy społecznej.    Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa – dotacja celowa.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Centrum o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Close Menu
Skip to content