Skip to main content
search

Usługi opiekuńcze

Komu przysługują?

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Centrum Usług Społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę opieki całodobowej, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym, o którym mowa w art. 53 ustawy. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce opieki całodobowej. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 ustawy. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu. Mogą być w nich prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, dzienny dom pomocy społecznej, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, o którym mowa w Dziale II Rozdziale 2 ustawy – art. 54-66. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Organizacja usług opiekuńczych w CUS w Resku

Centrum zatrudnia trzy opiekunki. Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie zgodnie z Uchwałą Rady miejskiej w Resku.

Usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Reska. Na terenie Gminy Resko Centrum organizuje usługi sąsiedzkie.

logo CUS kolor

Małgorzata Kubień

opiekunka

tel. 537 840 693

logo CUS kolor

Anna Wrona

opiekunka

tel. 537 831 982

logo CUS kolor

Barbara Budak

opiekunka

tel. 537 839 729

Usługi uzupełniające

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w Centrum Usług Społecznych w Resku

dostępny sprzęt

różne rodzaje balkoników, kule, stoliki, wózki inwalidzkie, rotory, kijki.

Sprzęt znajduje się w CUS w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9

 

kontakt

Elżbieta Lipkowicz tel. 537 836 506,

Joanna Wójcik tel. 537 813 308

Pielęgniarki środowiskowe świadczące usługi dla mieszkańców Gminy Resko

Usługi pielęgniarskie s.c. M. Strojna, E. Gromek, ul. Boh. Monte Cassino 10, Resko

 

Edyta Gromek, Marzanna Strojna- pielęgniarki środowiskowe

tel. 608 808 689

umowa z NFZ

NZOZ w Resku – COR, ul. Boh. Monte Cassino 10, Resko

Lidia Czyż- pielęgniarka środowiskowa

tel. 91 39 51 114

umowa z NFZ

Close Menu
Skip to content