Skip to main content
search
Centrum Usług Społecznych w Resku ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 będzie realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a)  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
Kartę zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r. do godz. 13:00
Sposób składania dokumentów:
  •     w Biurze Obsługi Mieszkańca Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9;
  •     listownie na ww. adres;
Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
koordynator IPUS – Elżbieta Lipkowicz, tel. 537 836 506, e.lipkowicz@cus.resko.pl
Close Menu
Skip to content