Skip to main content
search

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Resko”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Resko, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o „Diagnozie potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Resko”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji dotyczących diagnozy.

Projekt dokumentu jest dostępny:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych: www.bip.cus.resko.pl (zakładka Konsultacje społeczne)
  2. Na stronie internetowej http://www.cus.resko.pl
  3. W wersji drukowanej w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko, II piętro, pok. 201 w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 12.07.2021-19.07.2021r:

  1. w formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres e-mail: dyrektor@cus.resko.pl

Dokument można pobrać używając przycisku „Pobierz Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Resko”
oraz „Pobierz Kartę konsultacyjną”.

Leave a Reply

Close Menu
Skip to content